favorite Familiebedrijf
local_shipping Thuislevering mogelijk
groups Deskundige medewerkers
accessible Rolstoeltoegankelijk

016 60 40 52

: ; Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Onderneming:                          Winnepenninckx BV

Vestiging:                                 Tuincentrum Winnepenninckx

Adres vestiging:                        Kelfsstraat 9, 3150 Wakkerzeel

Telefoonnummer:                     016/60.40.52

E-mailadres:                             Info@winnepenninckx.be

Btw-identificatienummer:           BE0821.669.182

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Winnepenninckx BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Winnepenninckx BV en de consument.
 2. De algemene voorwaarden zijn ten allen tijde kosteloos in te zien op de website winnepenninckx.be, waar deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 3 – Goedkeuring

 1. U verklaart de huidige Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd voor u uw bestelling hebt geplaatst. Door het plaatsen van uw bestelling aanvaard u deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Winnepenninckx BV niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Winnepenninckx bv kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Bevestiging van bestelling

 1. Uw online bestelling is pas definitief wanneer deze bevestigd is door Winnepenninckx BV.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Bij gangbare verkoops-artikelen, zonder korte houdbaarheidsdatum, kan de consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Bij producten met een korte houdbaarheidsdatum behoud Winnepenninckx bv het recht om de te laat geannuleerde goederen toch door te rekenen aan de consument.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument de bestelling geplaatst heeft.
 4. Ontbinding van een aankoop, nadat de goederen reeds geleverd zijn:
  1. De goederen moeten na bevestiging door Winnepenninckx BV, binnen de 14 dagen worden teruggestuurd en dit in de oorspronkelijke, onbeschadigde, volledige en originele staat en verpakking.
  2. Bij goederen die door ons dienen opgehaald te worden, zal een gepaste vergoeding verschuldigd zijn:
   1. Ophaling van bigbags of andere gesloten verpakkingen:

€ 65 + 21% btw per uur heen en terug.

 1. Ophaling van los gekiepte goederen:

€ 65 + 21% btw per uur heen en terug / per persoon, laad en lostijd inbegrepen.

 1. Bij een volledige terugname van de goederen wordt de eerste factuur volledig gecrediteerd. De transportkosten vermeld op de eerste factuur zullen terug opgenomen worden in de factuur voor de kosten van de terugname van de goederen.
 2. Bij een gedeeltelijke terugname van de goederen, worden de transportkosten van de eerste herrekend op basis van de effectieve aankoop. Het verschil wordt in de factuur van de terugname opgenomen.
 1. Onvolledige, beschadigde, gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
 2. Terugbetaling zal plaatsvinden als de goederen terug in het bezit van Winnepenninckx BV zijn.

 

 

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

Winnepenninckx BV kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Winnepenninckx BV geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 9 De prijs

 1. Winnepenninckx BV behoud zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Winnepenninckx BV producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Winnepenninckx BV geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. Indien de consument een levering van bepaalde goederen voor langere tijd laat uitstellen kan een prijsverhoging als gevolg van de marktsituatie van toepassing zijn.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.
 5. Winnepenninckx BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die zich mogelijks op de website voordoen.

 

Artikel 10 Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Winnepenninckx BV kenbaar heeft gemaakt.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument, indien de consument of een vertegenwoordiger niet aanwezig is op het moment van levering.

 

Artikel 11 Betaling

 1. Voor de bestelling van producten zijn de volgende betalingsmogelijkheden van toepassing:
 2. Bij levering of afhaling: cash, Bancontact, ecocheques
 3. Betaling bij bestelling: Bancontact
 4. Overschrijving na levering: enkel van toepassing voor bestaande klanten en na goedkeuring door Winnepenninckx BV. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Winnepenninckx BV te melden.
 6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Winnepenninckx BV is gewezen op de te late betaling en Winnepenninckx BV de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Winnepenninckx BV.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Winnepenninckx BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13 Geschillen

Bevoegdheidsbeding onderhavige algemene voorwaarden, de bijbehorende aanhangsels, de specifieke voorwaarden van het contract zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

 Ingeval van enigerlei betwisting is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd en dit zonder afbreuk te doen aan onze mogelijkheid om het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de gedaagde partij gevestigd is, waar het contract werd gesloten of de levering gebeurde of diende te gebeuren.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 10% verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 20%, met een minimum van 100 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugmailen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

 

 • Aan: Winnepenninckx BV, Tuincentrum Winnepenninckx

Kelfsstraat 9, 3150 Wakkerzeel

Info@winnepenninckx.be

 

 • Ik deel u hierbij mede, dat wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: …

 

herroepen.

 

 • Besteld op …                            ontvangen op   …

 

 • Naam: …

 

 • Adres: …

 

 • Handtekening: …